2016, Sarah & Matt
       
     
IMG_8187.jpg
       
     
2014, Anna & Corey
       
     
       
     
IMG_5577 copy.jpg
       
     
       
     
IMG_6280 copy.jpg
       
     
IMG_6283 copy.jpg
       
     
IMG_6286 copy.jpg
       
     
IMG_6546 copy.jpg
       
     
2016, Sarah & Matt
       
     
2016, Sarah & Matt

Hudson Library, NY

IMG_8187.jpg
       
     
2014, Anna & Corey
       
     
2014, Anna & Corey

Holliston Historical Society, MA

       
     
IMG_5577 copy.jpg
       
     
       
     
IMG_6280 copy.jpg
       
     
IMG_6283 copy.jpg
       
     
IMG_6286 copy.jpg
       
     
IMG_6546 copy.jpg